menu bar

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení produktu značky NAVITEL®. Tento záruční list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné k řádnému uplatnění nároků kupujícího (spotřebitele) ze zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady zakoupených produktů značky NAVITEL®. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem. Provádíme kontrolu kvality a technických parametrů našich produktů ve shodě s příslušnými standardy EU vedoucí ke spokojenosti našich zákazníků. V záručním listě je třeba mít vyplněné následující pole: sériové číslo, datum převzetí výrobku, jméno a adresa prodejce, podpis prodejce. Svým podpisem zákazník stvrzuje, že se řádně seznámil se záručními podmínkami, které tvoří nedílnou část tohoto záručního listu.

Vyplní prodejce

Název výrobku

Sériové číslo S/N

Datum převzetí

Jméno a adresa prodejce

Podpis prodejce

Razítko prodejce        zde umístěte razítko

Tento záruční list potvrzuje zákonnou odpovědnost společnosti NAVITEL s.r.o., se sídlem na adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 246 59 991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164118 (dále jen „NAVITEL“), jako výrobce produktů značky NAVITEL® za vady těchto produktů vůči kupujícímu (spotřebiteli) podle platných právních předpisů. Společnost NAVITEL si vyhrazuje právo na odmítnutí plnění závazků z tohoto záručního listu v případě nesplnění podmínek uvedených ve všeobecných záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást tohoto záručního listu.

VAROVÁNÍ! Akumulátor použitý v produktu značky NAVITEL® by neměl být vystaven teplotám pod nula stupňů celsia. Je přísně zakázáno vystavit takový akumulátor teplotě nižší než -5° Celsia; v takovém případě je společnost NAVITEL oprávněna reklamaci zamítnout.

Tímto potvrzuji, že jsem obdržel plně funkční zařízení s uživatelskou příručkou v českém jazyce a souhlasím se všeobecnými záručními podmínkami přiloženými k tomuto záručnímu listu. Zakoupený produkt byl vyzkoušen a testován v mé přítomnosti a nemá žádné viditelné poškození. Přečetl jsem a pochopil všechny informace ohledně specifikace produktu, jeho vlastností a pravidel jeho používání.

Podpis zákazníkaVšeobecné záruční podmínky společnosti NAVITEL

áruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko společnosti NAVITEL. Záruka se vztahuje pouze na výrobky vyráběné společností NAVITEL, které jsou řádně označeny čitelným sériovým číslem přiděleným jim společností NAVITEL.

Záruka se nevztahuje na situace, které jsou popsány níže:

  • - běžné opotřebení výrobku;
  • - vady způsobené živelnou událostí nebo jinými vnějšími okolnostmi (např. porucha v elektrické síti nebo bytové instalaci) nebo nevhodnými provozními podmínkami oproti podmínkám uvedeným v uživatelské příručce dodávané s výrobkem;
  • - úprava výrobku nebo softwaru jiným způsobem, než jak je popsáno v uživatelské příručce dodávané s výrobkem;
  • - mechanické poškození výrobku nebo jeho části (např. pád, náraz či deformace), nesprávná obsluha výrobku, neodborný zásah třetí osoby, neodborná instalace výrobku, používání výrobku v rozporu s jeho určením, nevhodné skladování;
  • - změna nebo absence sériového čísla výrobku;
  • - použití výrobku pro průmyslové, komerční nebo jiné účely, které nejsou uvedeny v uživatelské příručce daného výrobku;
  • - kontakt výrobku s rozlitými kapalinami nebo jejich koncentrovanými parami, vniknutí cizích látek do výrobku, poškození výrobku tepelně, chemicky nebo jiným neodborným způsobem;
  • - nedodržení provozních teplot uvedených v uživatelské příručce daného výrobku;
  • - použití jiného příslušenství než schváleného nebo podporovaného společností NAVITEL;
  • - běžné snížení kapacity akumulátoru vzniklé v důsledku užívání výrobku, jehož je akumulátor součástí.

Společnost NAVITEL není v žádném případě zodpovědná za ztrátu, přímé nebo nepřímé škody na majetku, škody způsobené lidem nebo zvířatům, které byly způsobeny nesprávným použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou anebo vznikly jako následek nehody nebo záměrného jednání uživatele.

Zařízení značky NAVITEL® je komplexní technické zařízení řízené softwarem. Společnost NAVITEL odpovídá za to, že její software se ve svých podstatných aspektech shoduje s funkčními vlastnostmi popsanými v uživatelské příručce dodávané k zařízení. Společnost NAVITEL negarantuje že tento software bude kompatibilní s jinými výrobky anebo softwarem jiných dodavatelů. Společnost NAVITEL není povinna poskytovat jakékoli aktualizace tohoto softwaru po zakoupení zařízení.

Záruční doba výrobků značky NAVITEL® činí 24 měsíců od data převzetí daného výrobku kupujícím, tato záruční doba se vztahuje výhradně na vady existující v době převzetí výrobku, které se projeví až během záruční doby. Do záruční doby se nepočítá doba od oprávněné reklamace výrobku až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy výrobek převzít a bude tak moci výrobek znovu užívat.

Společnost NAVITEL poskytuje na své výrobky záruku za jakost po dobu 12 měsíců od data převzetí daného výrobku kupujícím, tím nejsou dotčena práva kupujícího na bezplatnou nápravu vad vyplývající ze zákona.

Reklamaci výrobku značky NAVITEL® je zákazník oprávněn uplatnit pouze v autorizovaném servisním středisku společnosti NAVITEL na adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4 , a to buď osobně anebo poštou s předplaceným poštovným. V případě, že zákazník uplatní reklamaci poštou, je povinen spolu s kompletním reklamovaným výrobkem předložit společnosti NAVITEL písemné oznámení vad výrobku, ve kterém musí být uvedeny údaje o kupujícím, o koupi výrobku, řádně a úplně označen reklamovaný výrobek, přesně a úplně popsány vady reklamovaného výrobku a navrhovaný způsob vyřízení reklamace; k oznámení musí být dále přiložen tento záruční list, příp. doklad o koupi výrobku. Nenavrhne-li zákazník způsob vyřízení reklamace, má se za to, že požaduje opravu výrobku.

Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamovaný výrobek a prokáže nákup reklamovaného výrobku u společnosti NAVITEL anebo jejího distributora, nejlépe tímto záručním listem, příp. nákupním dokladem. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání reklamovaného výrobku může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení tohoto výrobku a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Projevila-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí výrobku, má se za to, že výrobek trpěl vadou již při převzetí, vyjma případů, kdy konkrétní povaha produktu či vady tuto zákonnou domněnku vylučuje. V případě vad, které se projeví po prvním roce od převzetí výrobku, je zákazník povinen společně s vytknutím vad prokázat kromě existence vady i skutečnost, že příslušná vada existovala již v době převzetí výrobku.

Společnost NAVITEL upozorňuje, že záruční doba a životnost jsou různé pojmy. Životnost je dána obvyklou životností u produktů srovnatelného druhu, jakou může spotřebitel důvodně očekávat a může být zásadně ovlivněna způsobem používání a nemusí tedy být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání, nad rámec obvyklého a přiměřeného užívání, může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má zákazník v případě výskytu vady právo i na dodání nové věci bez vad; pokud to není možné, může od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci bez vad nebo na odstoupení od kupní smlouvy má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí výskyt stejné vady po dvou předchozích opravách) nebo pro větší počet vad (současně tři a více odstranitelných vad). Pokud zákazník neodstoupí od kupní smlouvy, neuplatní právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Je-li kupující podnikatel a koupě výrobku značky NAVITEL® se týkala jeho podnikatelské činnosti, tak se tento záruční list na takovou koupi nepoužije.

Další práva kupujícího, která se ke koupi výrobku značky NAVITEL® vážou, nejsou těmito všeobecnými záručními podmínkami dotčena.

Tyto všeobecné záruční podmínky společnosti NAVITEL jsou platné od 1.3.2023.

Kontakt na technickou podporu společnosti NAVITEL: support@navitel.cz.