menu bar

Ochrana osobních údajů a zásady jejich zpracování

Tento text má za cíl informovat zákazníky a návštěvníky internetových stránek www.navitel.cz o principech ochrany osobních údajů a zásadách jejich zpracování a poskytnout jim mimo jiné úplný přehled o jejich právech ve vztahu k poskytnutým osobním údajům. Tento text byl zpracován zejména s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR").


1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Správcem veškerých osobních údajů poskytnutých zákazníky či návštěvníky webových stránek www.navitel.cz je společnost NAVITEL s.r.o., se sídlem na adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 246 59 991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164118 (dále jen "Správce" nebo "NAVITEL").

1.2. Pojem správce znamená, že veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme, tj. určujeme jakým způsobem a za jakým účelem budou osobní údaje využity, jak dlouho budou uchovávány a jak budou zabezpečeny.

1.3. V případě potřeby se na Správce neváhejte kdykoli obrátit s jakýmkoli dotazem či požadavkem ohledně Vašich osobních údajů, a to buď na kontaktní adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, na emailu gdpr@navitel.cz, případně prostřednictvím telefonu na +420 225 852 852.

1.4. Správce tímto prohlašuje, že nejmenoval žádného zástupce ani pověřence pro ochranu osobních údajů. To mimo jiné znamená, že společnost NAVITEL si veškeré záležitosti spojené s ochranou osobních údajů zajišťuje sama, bez účasti dalších osob.

2. ROZSAH A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Předně je třeba pro lepší pochopení a úplnost zde poskytovaných informací vyjasnit význam pojmu "zpracování". Tento pojem znamená jakoukoli operaci s osobními údaji, tj. např. jejich zaznamenání, uložení, vyhledání, použití, šíření, seřazení, výmaz apod.

2.2. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) společnost NAVITEL s.r.o. informuje, že v provozu elektronického obchodu „e-shopu“ na www.navitel.cz spravuje a zpracovává níže uvedené obecné a organizační osobní údaje fyzických osob:
- jméno a příjmení
- fakturační adresu
- dodací adresu
- telefonní číslo - emailovou adresu
- za účelem uzavření smluvního vztahu a úkonů z něj vyplývajících v souladu s platným právním řádem České republiky.
- jméno a příjmení
- telefonní číslo
- emailovou adresu
- pohlaví (nepovinné)
- údaje o poloze (nepovinné)
- údaje z Vašeho zařízení (nepovinné)
- za účelem komunikace a korespondence k úkonům vyplývajících z podstaty dotazového formuláře na www.navitel.cz. Příjem osobních údajů probíhá formou e-mailové zprávy. Po vyřízení požadavků jsou osobní údaje smazána odstraněním e-mailové korespondence.
- jméno a příjmení
- emailovou adresu
- telefonní číslo
- fakturační adresu
- dodací adresu
- přihlašovací jméno
- heslo
- historii objednávek
- historii faktur
- za účelem zřízení a administrace uživatelského účtu.

Získané, spravované a zpracovávané osobní údaje společnost NAVITEL s.r.o. eviduje po dobu nezbytně nutnou dle platného právního řádu České republiky, zejména dle Zákona o DPH (zákon ze dne 1.4.2004 č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) a Zákona č. 563/1991 Sb. Zákona o Účetnictví, nejdéle však po dobu 10 let.

2.3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností společnost NAVITEL uvádí, že v případě uskutečnění závazné objednávky je zákazník ještě před zadáním dalších osobních údajů, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy (jméno, příjmení, stát pobytu a email) přesměrován na webové stránky obchodního partnera – společnosti Avangate B.V. pro softwarové produkty či pro e-shop zařízeních na webové stránky obchodního partnera – společnosti Československá obchodní banka, a. s. pod zkratkou ČSOB, která je následně správcem jí poskytnutých osobních údajů a společnost NAVITEL nijak neodpovídá za její zásady ochrany osobních údajů či jejich dodržování.

2.4. Účelem zpracování osobních údajů Správcem je výlučně:
(i) zřízení a správa uživatelského účtu zákazníka (či zákazníka) na internetových stránkách a e-shopu společnosti NAVITEL;
(ii) komunikace se zákazníkem, v případě požadavku zákazníka na zákaznickou podporu;
(iii) zasílání významných sdělení, které nejsou komerčního charakteru (např. upozornění na nové znění obchodních podmínek či zásad ochrany osobních údajů);
(iv) zasílání pravidelného newsletteru společnosti NAVITEL;
(v) v případě přístupu k údajům ve Vašem zařízení (kontakty, kalendář) pak k jejich dalšímu využití v rámci navigační sítě NAVITEL;
(vi) v případě údajů o poloze pak jejich využití v rámci navigační sítě NAVITEL.

2.5. Osobní údaje fyzických osob společnost NAVITEL s.r.o. dále poskytuje ke zpracování níže uvedeným zpracovatelům, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a povinností jednat v souladu s výše uvedeným nařízením EU 2016/679.

3. DOBA ULOŽENÍ, ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce Vaše osobní údaje ukládá po dobu existence příslušného uživatelského účtu. Správce osobní údaje vymaže bezodkladně poté, co je o tom z Vaší strany požádán (bez ohledu na formu takové žádosti), a to nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne přijetí takové žádosti.

3.2. Veškeré osobní údaje, které Správce spravuje, jsou zabezpečeny na serveru, který se nachází na území České republiky. Fyzické zabezpečení serveru je zajištěno ostrahou, kamerovým systémem a zabezpečovacím systémem, elektronické zabezpečení je pak zajištěno mimo jiné prostřednictvím Firewallu, antivirového systému a pravidelnou změnou hesel.

3.3. Správce tímto prohlašuje, že Vaše osobní údaje za žádných okolností neposkytne jakékoli třetí straně bez Vaše předchozího výslovného souhlasu.

3.4. Společnost NAVITEL s.r.o. dále informuje, že fyzické osoby mají:
Právo být informován o skutečnosti, jaké osobní údaje společnost eviduje
Právo na přístup ke svým osobním údajům
Právo na opravu svých osobních údajů
Právo na výmaz svých osobních údajů
Právo na omezení zpracování svých osobních údajů na jen nezbytně nutné informace
Právo na přenositelnost svých osobních údajů v elektronickém formátu
Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
Výše uvedená práva může subjekt osobních údajů fyzická osoba uplatnit formou písemné žádosti zaslané na pro tyto účely zřízenou kontaktní e-mailovou schránku společnosti NAVITEL s.r.o.: gdpr@navitel.cz.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese gdpr@navitel.cz

3.5. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující uděluje tento souhlas prodávajícímu vyplněním registračního formuláře, objednacího lístku, při objednávce zboží či související komunikaci telefonicky, e-mailem, prostřednictvím www.navitel.cz. Dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení a informací týkajících se objednávek, prostřednictvím elektronických prostředků kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

3.7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

3.8. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

3.9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence příslušného uživatelského účtu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3.11. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 3.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

3.12. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3.13 Kupující má právo kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na adrese: NAVITEL s. r. o., U Habrovky 247/11, Praha 4, 140 00 nebo e-mailem na adrese gdpr@navitel.cz.

4. COOKIES

Při návštěvě a používání našich internetových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, dobu Vašeho prohlížení a informaci o internetové stránce, ze které přicházíte. Používání cookies je možné kdykoli zakázat ve Vašem internetovém prohlížeči, což nebude mít žádný vliv na prohlížení našich internetových stránek viz. www.navitel.cz/cz/store-rules.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Jakýkoli subjekt osobních údajů (ať už zákazník či potenciální zákazník, který poskytl jakékoli osobní údaje Správci), je oprávněn kdykoli odvolat zcela či zčásti svůj souhlas s poskytováním osobních údajů. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, nicméně jejich poskytnutím je podmíněno řádné založení a fungování uživatelského účtu NAVITEL, případně jednotlivých funkcí navigační sítě NAVITEL.

5.2. V případě odvolání Vašeho souhlasu s poskytnutím osobního údaje týkajícího se pohlaví nebude mít takovéto odvolání souhlasu za následek znepřístupnění či zrušení Vašeho uživatelského účtu ani jiné negativní následky. Totéž platí i v případě, kdy se rozhodnete odvolat Váš souhlas se zasíláním NAVITEL newsletteru nebo souhlas se shromažďováním údajů o poloze či údajích z Vašeho zařízení.

5.3. Máte právo kdykoli požádat Správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz a zároveň můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, což znamená, že můžete požadovat jejich předání jinému správci.

5.4. V případě, že získáte dojem, že s Vašimi osobními údaji není zacházeno v souladu s platnou legislativou, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). V takovém případě bychom však ocenili, pokud byste se nejprve obrátili na nás a poskytli nám možnost k vyřešení dané situace.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování jsou platné od 25.5.2018.

6.2. V případě zásadní změny těchto zásad ochrany osobních údajů a jejich zpracování Vás budeme bezodkladně informovat prostřednictvím emailu uvedeného ve Vaší registraci.